اهداف و وظایف
اهداف:
• ارتقای سطح پژوهش آزمایشگاهی در دانشگاه خوارزمی.
• تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات آزمایشگاهی پیشرفته و استفاده از ظرفیت مشاوره متخصصین برای توسعۀ دانش و فناوری
.

وظایف:
• ارائه خدمات آزمایشگاهی به اساتید و دانشجویان دانشگاه.
• فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان به خدمات متنوع آزمایشگاهی برای متقاضیان در دانشگاه‌، مؤسسات پژوهشی و صنایع کشور.
• خرید تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت ارائه خدمات به پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه.
• بررسی و اعلام نیازمندیهای موازین ایمنی در آزمایشگاه‌ها.
  • آزمایش‌های مرتبط با شهاب سنگ و سنگ های قیمتی در این مرکز انجام نمی‌شود.
خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی
زمانی که نور با ماده برخورد می‌کند، در اثر برهمکنش نور با مولکول‌‌های ماده حالت‌های مختلفی برای فوتون‌های تابشی پیش ....
دستگاه خوانشگر میـکروپلیت که خوانشگر الایزا، ELISA، نیـز نامیـده می‌شود، یک اسپکتروفتومتر اختصاصی است که برای خواندن....
دستگاه میکروسی‌تی یا Micro-Computed Tomography یک دستگاه تصویربرداری سه بعدی با استفاده از پرتوی ایکس....
طیف سنج فلورسانس اتمی (AFS) مانند جذب اتمی و نشر اتمی از تکنیک های آنالیز عناصر در حالت اتمی....
در روش BET یک لایه کامل از مولکول‌های ماده جذب شونده روی سطح بوجود می‌آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال.....