فرم شماره 1 گزارش عملکرد تجهیزات خدمت رسان آزمایشگاه مرکزی و دانشکده های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی


کد رهگیرى این فرم: P370-F348-U0-N334796          
[ چاپ فرم ]
- نام تجهیز:
- محل استقرار:
- کارشناس دستگاه :
- عنوان پروپوزال:
- "حجم و نام مواد"/ "حجم داده" مورد استفاده در روز برای دستگاه های فعال:
- تعرفه ی خدمات فعال (ریال):
نام متقاضی:
کد ملی متقاضی:
شغل متقاضی:
عنوان طرح در حال انجام:
دانشکده:
تاریخ آنالیز:

تاریخ شمسى:

مدت زمان آنالیز:
ارتباط با لبزنت (Labsnet):
بله
خیر
ارتباط با شاعا:
بله
خیر
عنوان مقالات مستخرج:
CAPTCHA