همکاران آزمایشگاه مرکزی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای رضا فرج زاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 02181581998-9
شماره تلفن: 02181581998-9
خانم مهندس معظم رنجبر ترکمانی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2443
شماره تلفن: 02634579600
خانم خدیجه اشجعی
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02181581998-9
خانم کلثوم احمدی
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی: 2443
شماره تلفن: 09302627911
آقای مهندس جواد بختیاری
مسئول آزمایشگاه گروه عمران
شماره داخلی:
شماره تلفن: 09122610892
آقای مهندس محمد میر
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی: 2354
شماره تلفن: 09383516277
خانم اعظم احمدی
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی: +982122223331
شماره تلفن: +989128962494
خانم نکیسا حقیقی
کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره داخلی: 2638
شماره تلفن: +982634579600
آقای دکتر برزین صفرکوپایه
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی: 104
شماره تلفن: 09352453543
آقای مهندس ابراهیم نادری
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02181581999
آقای سید مهدی سیادتی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
شماره داخلی: 2338
شماره تلفن: 09192562049
آقای مهدی جهانی
کارشناس NMR
شماره داخلی: 2750
شماره تلفن: 02634579600
فاطمه گلی اتراباد
کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی: 2607
شماره تلفن: 02634579600