معرفی آزمایشگاه مرکزی معرفی آزمایشگاه مرکزی

مقدمه

با توجه به ظرفیت های پژوهشی بسیار مناسب در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی، فضای کالبدی و یافته های پژوهشی در دانشکده ها و پژوهشکده های مختلف دانشگاه، همگرایی و هماهنگی بین این ظرفیت ها باعث استفاده صحیح و بهینه آنها می شود. بنابراین، اشتراک ظرفیت های پژوهشی با تمرکز دستگاه های پیشرفته ضروری است. بر این اساس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی تاسیس می شود. لذا از این پس مقرر می شود آن قسمت از بودجه های ارزی و ریالی کلان که به خرید تجهیزات اختصاص می یابد، در آزمایشگاه مرکزی هزینه شده و این دستگاهها به ارائه خدمات به همه دانشکده ها و یا سایر موسسات و دانشگاه های دیگر بر طبق مقررات و اساس نامه آزمایشگاه مرکزی بپردازند.

اهداف
  1. متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات آزمایشگاهی پیشرفته به منظور استفاده بهینه از آنها.
  2. صرفه جویی در هزینه خدمات آزمایشگاهی و بهبود کیفیت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
  3. ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات و همکاری متقابل.
  4. فراهم ساختن زمینه و بستر مناسب برای ارتقای آزمایشگاه مرکزی به یک مرکز پیشرفته پژوهشی.
  5. اتصال به شبکه های آزمایشگاه های تخصصی سراسری از جمله آزمایشگاه های زنجیره ای.
  6. فراهم نمودن پیش نیازهای استانداردها در انجام آزمون و استانداردسازی آزمایشگاه ها.
  7. ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای تخصصی در ارتباط با صنعت به کمک اعضا هیات علمی، مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه